Design · Furniture

Uden skønhed lever mennesket ikke et sekund

Blandt de danske møbelfirmaer, blev det især Trip Trap Furniture, SC-Møbler og Schou Andersen Møbler, der blev Industrieldesigner Jakob Bergs samarbejdspartnere indtil han døde 3. april 2008. Men viften folder sig globalt ud med Jakob Bergs udenlandske producenter: i Sverige, i Letland, i Portugal, i Ægypten, i Costa Rica, i Vietnam og ikke mindst i Bolivia, hvor samarbejdet formede sig som et succesrigt Danida projekt.

Flere af de horisontale møbler røber den arbejdsomme Jakob Bergs længsel efter den jordiske lykke i hængekøjens afslappede hvilepositurer; men som helhed spiller hans ergonomiske omtanke sammen med den sociale refleksion.

Læs mere af lektor Lars Dybdahl åbningstale ”inside Outside” 2007 i Danske Design Center. Under presseklip.

Without beauty man does not live a second

Among the Danish furniture companies, it was especially Trip Trap Furniture, SC Furniture and Schou Andersen Furniture that was Industrial Designer Jacob’s partner until he died 3rd April 2008. But the range unfolds globally with Jacob’s foreign producers: in Sweden, Latvia, Portugal, Egypt, Costa Rica, in Vietnam, and not least in Bolivia, where cooperation was shaped as a successful Danida project.

Several of the horizontal furniture reveals the hard-working Jacob’s longing for earthly happiness in hammock relaxed resting postures, but as a whole plays his ergonomic thoughtfulness with social reflection.

Read more of Professor Lars Dybdahl opening speech “Inside Outside” 2007 in the Danish Design Center. “Presseklip”